Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI
Tarihi: 2016-12-05
6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında İlçemize bağlanan, Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize geçen, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü ile 13.12.2016 Salı Günü saat 10.00' de Tuzlukçu  Belediyesi Toplantı Salonunda 1/3 ü peşin kalan kısmı en geç 15 Mart 2017 tarihinde ödenmek üzere Belediye Encümeni tarafından ihale ile satılacaktır. Muhammen bedelleri:


1.    Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2.    İhale, 13.12.2016 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
3.    Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
4.    İsteklilerin, 13.12.2016 günü en geç saat 10.00’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
            5.1 Dilekçe,
            5.2 Tebligat için adres beyanı,
            5.3 Gerçek kişi olması halinde:
            5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
            5.3.2 İmza beyannamesi,
            5.4 Tüzel kişi olması halinde:
            5.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
            5.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
            5.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
            5.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Tuzlukçu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
            5.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
            5.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
            5.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedelin (muammen bedelin %3ü) Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
6.  Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak İşleri biriminden bedelsiz olarak görülebilir.
7.  İsteklilere ilanen duyurulur.
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz