Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize tahsisli Aşağı Mahalle 164 ada 2 parsel üzerinde bulunan arazide bulunan yaklaşık 1200 kök bağ (Üzüm) üzerindeki mahsullerinin toplamın 12.000 kg olarak tahmini yapılan üzümün dalında satışı 2886 Sayılı İhale Kanununa göre açık artırma açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.
Tarihi: 2021-08-16
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1- Belediyemize tahsisli Aşağı Mahalle 164 ada 2 parsel üzerinde bulunan arazide bulunan yaklaşık 1200 kök bağ (Üzüm) üzerindeki mahsullerinin toplamın 12.000 kg olarak tahmini yapılan üzümün dalında satışı 2886 Sayılı İhale Kanununa göre açık artırma  açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.
2-Muhammen bedel. Ürün :  Muhammen Bedeli/TL: Üzüm 35.000,00 TL
3-İhale şartnamesi kurumumuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir.
4-İhale 27/08/2021 Cuma günü saat 11.00’da Belediyemiz Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5-İhale 27/08/2021 Cuma  günü saat 11.00’da yapılacaktır. 
6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İhaleye Girebilme Şartları
7.1.Belediyemize tahsisli Aşağı Mahalle 164 ada 2 parsel üzerinde bulunan arazide bulunan yaklaşık 1200 kök bağ (Üzüm) üzerindeki mahsullerinin toplamın 12.000 kg olarak tahmini yapılan üzümün dalında satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
7.2.İhale, 27/08/2021 Cuma günü saat 11.00’da Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta, satışı yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
7.3.İhale muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
7.4.İsteklilerin, 27/08/2021 günü en geç saat 11.00’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne getirmeleri şarttır.
7.5.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.5.1. Dilekçe,
7.5.2.Tebligat için adres beyanı,
7.5.3.Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi istenmemektedir.
7.5.4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
7.5.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5.6.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
7.5.7.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.5.8.Geçici teminat olarak belirtilen, bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak alınan makbuz.
7.5.9.Adli Sicil Kaydı.
7.5.10. Belediyemize borcunun olmadığına dair evrak
7.6.İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz