Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
Vefat Edenler
Şehir Kameraları
BİMER
Nöbetçi Eczaneler
Elektronk Yazışma Sorgu Sistemi
ETİK KOMİSYONU
T.C.
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETİK KOMİSYONU

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik dayanış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek için 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca kurulan Tuzlukçu Belediyesi Etik Komisyonu,

Başkan: Nurettin AKBUĞA (Belediye Başkanı)
Üye: Emir ATSIZ (Yazı İşleri Müdürü)
Üye: Yusuf ÖZALP (Mali Hizmetler Müdür V.)
İletişim : tuzlukcu_1950@mynet.com

T.C.
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan Tuzlukçu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu çalışma usul ve esasları, Tuzlukçu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun oluşturulması, görevleri, toplantıları, komisyon kararlarının uygulanması ve sekretarya işleri ile bu çalışma usulleri ve esaslarının değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu çalışma usul ve esasları, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin’’ 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu çalışma Usul ve Esaslarda geçen;
a) Belediye Başkanlığı: Tuzlukçu Belediye Başkanlığını,
b) Kanun: 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”,
c) Yönetmelik: 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği “
d) Etik Kurulu: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,
e) Etik Komisyonu: Tuzlukçu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunu,
f) Belediye: Tuzlukçu Belediyesini,
g) Belediye Başkanı: Tuzlukçu Belediye Başkanını,
h) Etik Komisyonu Başkanı: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkanını,
ı) Personel: Tuzlukçu Belediyesinde çalışan personeli,
i) Sekretarya: Etik Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yerine getiren birimi ve görevlileri,
j) Etik Davranış İlkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,
İfade eder.
Örgütlenme Yapısı
MADDE 5- (1)Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince Tuzlukçu Belediyesi birimlerinde görevli tüm personele yönelik olarak Belediye Başkanı tarafından Etik Komisyonu oluşturulur.
Etik Komisyonunun Oluşturulması
MADDE 6- (1) Etik Komisyonu, Belediye Başkanı tarafından, görevlendireceği Belediye Başkanı başkanlığında kurum içinden en az üç ve en fazla yedi kişi olarak oluşturulur.
(2) Başkan ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan ve üyelerin süresi dolmadan unvanlarında değişiklik olduğunda, başka bir göreve atandıklarında, emekli olduklarında, kamu görevinden kendi isteği ile ayrılması ya da Belediye Başkanı Onayı ile bu Komisyondan alınma söz konusu olması durumlarında yerine Belediye Başkanı tarafından yeni görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin görev süresini tamamlar.
Etik Komisyonunun Görevleri
MADDE 7- (1) Etik Komisyonu;
a) Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
b) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,
c) Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
d) Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,
e) Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,
f) Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,
g) Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,
h) Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek,
Görevlerini yerine getirir.
Etik Komisyonu Toplantı Zamanı
MADDE 8- (1) Etik Komisyonu olağan toplantılarını, her ayın son haftasının Cuma günü saat 9.30’da, toplantı yeri önceden farklı bir yer belirtilmemiş ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yapar. Cuma gününün resmî tatil olması durumunda komisyon toplantısı takip eden ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılır.
(2) Belediye Başkanının görüşülmesini istediği konuyu komisyona havale etmesi veya üyelerin yazılı talepte bulunması veya personelimizden gelen etik sorunlarla ilgili konuların görüşülmesine komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda, komisyon olağan üstü toplantıya başkan tarafından çağırılır.
(3)Toplantılara çağrı şekle tabi değildir. Üyelerin sözlü olarak toplantıya başkan tarafından davet edilmesi yeterlidir.
Toplantı Gündemi
MADDE 9- (1) Etik Komisyonunun gündemi başkan tarafından sözlü veya yazılı olarak belirlenerek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantının başlangıcında kısaca başkan tarafından gündem özetlenir, üyelerin teklifi üzerine gündem dışı önerilerde görüşülebilir.
(2)Toplantıların sonunda görüşülen konular karar altına alınır ve imzalanır.
Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 10- (1) Etik Komisyonunun toplantı yapabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.
Toplantı Kararları ve Mahiyeti
MADDE 11- (1) Etik Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Etik Komisyonunda alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uygulama kararlara göre yapılır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyuna uygun olarak karar alınır.
(2) Etik Komisyonu, görüştükleri konuları ve alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak görüş oluşturur. Oluşan görüşlerin uygulanması ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Komisyon görüştükleri ve oluşturuldukları görüşleri ve kısaca yapılması gerekli işlemleri karar altına alırlar.
Sekretarya Hizmetleri ve Görevleri
MADDE 12- (1) Etik Komisyonu sekretarya hizmetlerini yapacak birim Belediye Başkanı tarafından belirlenir.
(2) Komisyonların sekretarya hizmetlerini yapacak birim toplantıların düzenlenmesi, komisyon üyelerine duyurulması, yazışmaların yapılması, gelen-giden evrakın kayıt altına alınması, , komisyon arşivinin tutulması işlerini ve komisyon başkanlarının vereceği benzer görevi yerine getirir.
Etik Davranış İhlalleri, İncelemeleri ve Karar Merci
MADDE 13- (1) Komisyonların etik davranış ihlallerinin cezalandırılması yönüyle ilgili olarak herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu tür etik davranış ihlallerine yönelik şikâyet, ihbar ve tespitler yapıldığında konu incelenerek yetkili merci olan disiplin kuruluna intikal ettirilir.
(2) Etik davranış ihlalleri Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Disiplin Kurulu Kararı Etik davranış ihlali tespit edilen kamu görevlisinin kendisine, amirine ve şikâyetçisine bildirilir. Karar bu etik davranış ihlallerinin önüne geçilmesi için Etik Komisyonuna bilgi amaçlı gönderilir.
(3) Komisyonların esas görevi ve amacı, etik davranış ilkelerine aykırı davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik ilke ve sistem bazında tedbirler ve öneriler geliştirerek, uygulamaya yön vermek ve etik dışı davranışların önüne geçmektir.
Çalışma Usul ve Esasların Değiştirilmesi, Gözden Geçirilmesi
MADDE 14- (1) Bu çalışma usul ve esasları her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Güncelleme ihtiyacı doğarsa Etik Komisyonu üye tam sayısının yarısının bir fazlasının aldığı kararın Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi üzerine gerekli değişiklikler yapılır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu çalışma usul ve esaslar Belediye Başkanı tarafından onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu çalışma usul ve esaslarını Belediye Başkanı yürütür.
 

Kardeş Belediyelerimiz
Avcılar Belediyesi
Bakırköy Belediyesi
Burdur Belediyesi
Çanakkale Belediyesi
Çeşme Belediyesi
Çiğil Belediyesi
Çukurova Belediyesi
Foça Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
Maltepe Belediyesi
Muratpaşa Belediyesi
Nilüfer Belediyesi
Odunpazarı Belediyesi
Seyhan Belediyesi
Söke Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi
Zonguldak Belediyesi